naradielektro

Kategorie

Reklamační řád


Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku, Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je obchodní společnost Miroslav Marč., Studentská 7, Havířov, 73601, IČO:47969997, DIČ:CZ7102045192

Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců u kupujícího označeného jako Spotřebitel a 12 měsíců u kupujícího označeného jako podnikatel s výjimkami stanovenými Zákonem (viz.obchodní podmínky).

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Jako písemné potvrzení o koupi slouží Kupujícímu doklad o zakoupení věci, tzn.ve většině případů vystavená faktura, na níž je uveden název zboží a fakturační údaje kupujícího. Na základě tohoto dokladu lze zboží reklamovat. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v dokladu o koupi.

 

Odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem a to ve lhůtě 14 dnů od obdržení zboží. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

 

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

  • vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Vyřízení reklamace 

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou či výměnou v záruční lhůtě, sdělí toto prodávajícímu prokazatelnou formou, písemně či mailem na adresu naradielektro@seznam.cz. Prodávající sdělí kupujícímu další postup při vyřizování reklamace. Rozhodnutí zda bude zboží opraveno či zaměněno za nové, je plně v kompetenci prodávajícího.

 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace. Ve zvláštních případech jako jsou časové prodlevy v naskladnění nestandartních náhradních dílů, se doba prodlužuje na 45 dní. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko, neo prodávající po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží, nebo jej bude informovat o zaslání na jeho adresu.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

Závěrečná ustanovení 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.ledna 2014.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky